Podmínky užívání

 1. Toto jsou všeobecné smluvní podmínky užívání (dále jen „Podmínky užívání“) služeb webového serveru pod doménovou URL adresou Onlineprodej.cz (dále jen „Server“) jakožto i dalších doménových jménech, které mohou být se Serverem spjaty (dále jen „Doménová jména“).
 2. Provozovatelem serveru se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem všech Doménových jmen (dále jen „Provozovatel“).
 3. Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Klient“), která provede registraci na Serveru bez ohledu na využití některého z placených programů Serveru.
 4. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, právnická osoba nebo Klient (dále jen „Uživatel“), která Server navštíví a využije jeho služeb. Přístupem (ve smyslu elektronického přístupu) na Server Uživatel přijímá tyto Podmínky užívání.
 5. Daty se rozumí informace v digitální podobě (dále jen „Data“), které Server přijímá nebo poskytuje.
 6. Provozovatel nenese zodpovědnost za:
  1. Data, která byla na Server vložena Uživatelem,
  2. činnost Uživatelů a způsob využívání služeb Serveru,
  3. škody, které mohou vzniknout třetím osobám v souvislosti s činností Uživatelů na Serveru
  4. škody, které mohou vzniknout třetím osobám v souvislosti s nedostupností Serveru, či jednotlivých služeb Serveru,
  5. škody, způsobené zneužitím Serveru Uživatelem nebo třetí stranou.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo:
  1. ukládat data Uživatelů a zavazuje se neposkytnout tato data bez souhlasu Uživatele třetí straně,
  2. učinit nezbytné zásahy z hlediska dodržení platných zákonů ČR a zároveň poskytnout v případě podložené žádosti informace orgánům státní správy ČR,
  3. měnit a upravovat služby Serveru a to i bez předchozího informování Uživatelů,
  4. měnit Podmínky užívání a Obchodní podmínky, přičemž se zavazuje uvedené zveřejnit na Serveru.
 8. Provozovatel neshromažďuje žádná osobní Data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, mimo případy, kdy osoba sama Data poskytne svou svobodnou vůlí.
 9. Tyto Podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Serveru.
 10. Veškeré smluvní o obchodní vztahy mezi Klientem a Provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů ČR, zejména potom zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.

Obchodní podmínky

 1. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) pro Klienty Serveru Onlineprodej.cz. Tyto podmínky vycházejí a jsou nadstavbou Podmínek užívání a zabývají se věcmi obchodní povahy poskytování inzertních služeb Serverem Klientům.
 2. Provozovatel inzertních a reklamních služeb na Serveru je vlastník Doménových jmen. Inzertními a reklamními službami se rozumí získání, správa dat Klientů a prezentace informací Uživatelům Serveru v rámci podnikatelské činnosti Provozovatele (dále jen „Inzerce“).
 3. Poskytovatel poskytuje Klientovi služby Inzerce formou zápisu informací do databáze a jejich prezentace formou webového rozhraní. Obsah, forma a rozsah Reklamy je dán objednávkou prostřednictvím klientského rozhraní Serveru a zahrnuje především uveřejnění textový, obrazových či video materiálů sloužících výhradně k propagaci zboží či služeb nabízených Klientem.
 4. Provozovatel neodpovídá za pravdivost obsahu Inzertní služby.
 5. Klient se zavazuje předat Provozovateli podklady pro Inzerci a zavazuje se, že:
  1. odpovídá za její obsah,
  2. údaje jsou pravdivé, platné a úplné,
  3. údaje nejsou zavádějící a chráněné autorským zákonem,
  4. je vlastníkem všech Dat a autorem informací,
  5. jsou v souladu se zněním zákonů a předpisů ČR, především pak zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
 6. Klient prohlašuje vlastnictví autorských práv, ochranných známek ke všem materiálům, které Provozovateli předkládá.
 7. Klient prohlašuje, že dle § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. Inzerce:
  1. není v rozporu s dobrými mravy,
  2. neobsazuje prvky rasové, pohlavní či národnostní diskriminace,
  3. nenapadá náboženská nebo národní cítění,
  4. neohrožuje obecně nepřijatelným způsobem mravnost,
  5. nesnižuje lidskou důstojnou,
  6. neobsazuje prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu stranu,
  7. nenapadá politické přesvědčení.
 8. Poskytovatel je oprávněn poskytnout na základě podložené žádosti informace o Klientovi orgánům státní správy. Klient se zavazuje uhradit Poskytovateli škody, vzniklé v souvislosti s uveřejněním Inzerce odporující platným zákonům a předpisům ČR.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění Inzerce. V případě již provedené platby za Inzertní služby se Poskytovatel zavazuje prostředky Klientovi navrátit. Pokud Klient přeruší využívání Reklamních služeb po jejich započetí, není Provozovatel povinen prostředky Klientovi navrátit.
 10. Poskytovatel se zavazuje zahájit Inzerci do jednoho pracovního dne od dne přijetí platby Klienta. V případě opožděného zahájení Reklamy, především z technických důvodů, se Provozovatel zavazuje korektně upravit termín ukončení Reklamy.
 11. Cena Inzerce je stanovena dle platného ceníku provozovatele a uveřejněna na Serveru. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravy cenových podmínek či rozsahů služeb.


Zpět na homepage